Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 1
Tháng 01 : 164
Năm 2018 : 164
Tổng số : 693
 • Thái Thanh Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0902084709
  • Email:
   thanhtung0574@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học  

 • Trần Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0919080520
  • Email:
   bichtranthingoc120893@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học

 • Dương Na Mal
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01698292961
  • Email:
   namalduong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Tăng Quạch Tha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0977070834
  • Email:
   tangquachthavc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Tin học

 • Thạch Thị Sa Rên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01688842935
  • Email:
   thachthisaren68@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Sơn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01647346718
  • Email:
   sonthiloan1975@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Phạm Trung Phi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0978689596
  • Email:
   phamtrungphi1979@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Lâm Thúy Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0976252949
  • Email:
   lthuyhan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

 • Trần Văn Dên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01669254001
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên giảng dạy môn Toán

Video Clip
Văn bản mới
Số: 179
Tên: (QD179-PGD ĐT cử CBQL-GV tap huan NCKH 2017-2018)
Số: 2884
Tên: (CV 2884 GDTrH tap huan to chuc hoat dong nghien cuu khoa hoc cho HSTrH (1))
Số: 223
Tên: (CV 223 V.v cho học sinh nghi hoc do anh huong bao so 16 (Tembin))
Số: 2986
Tên: (CV 2986 VP cho HS nghi hoc do anh huong bao so 16)
Số: 2654
Tên: (CV 2654 GDTrH day tang cuong tieng Anh cap THCS (1))
Số: 2632
Tên: (CV 2632 CTTT chan chinh hoat dong tham quan, huong nghiep)
Số: 187
Tên: (CV 187 to chuc day 2 buoi.ngay hoac day tang tiet THCS)
Số: 45
Tên: (KH 45 tham dinh truong THCS dat chuan quoc gia nam 2017)
Số: 2515
Tên: (CV 2515 GDTrH phat dong phong trao thi dua bao ve moi truong den 2020)